Sinabi ni Propeta Muhammad (ﷺ) (Magpaabot kayo ng anumang patungkol sa akin nang kahit isang Ayah (talata) ), iniulat ni Bukhari.

8