Ang site na ito ay nakatuon sa pagdada’wah sa sambayanang Pilipino para sa lahat ng kasapi sa lipunan, sa ibat-ibang local na wika, nakaagapay ditto ang mga piling pangkat ng mangangaral at mananaliksik mula sa Pilipinas.

Ang gabay na tinatahak ng website na ito ay umaayon sa kapamaraanan ng Ahlus Sunah Wal Jamaa na siyang kapamaraan ni Propeta Muhammad (SAAW) at ng kanyang pinatnubayang mga tagahalili (khulafa) at kanyang mga sahaba at mga pantas ng Islam naway kaawan sila ng Allah.

Maaring lumahok ang sinumang may pinag-aralan sa Islam sa website na ito, na kung saan maari niyang ilahad at ipalaganap ang kanyang mga kaalaman at pagsisikap na naayon sa polisiya at patakaran ng website. Gayundin tinatanggap ng website ang anumang opinion at puna na makabuluhan.

Tinitiyak ng website na ito na hindi kabilang sa mga tungkulin nito nasiraan ang anumang pagkatao o institusyon o tanggapan o pamahalaan at iba pa, subalit ito ay isang educational site na namamahagi ng kaalaman sa mga kamusliman hinggil sa Islam at nagpapakilala hinggil sa tamang mensahe ng islam sa mga di-muslim saan mang lupalop ng mundo.

Tumatanggap ang website na ito ng anumang uri ng suporta material man o moral o anumang inspirasyon para sa kapakanan ng Islam at mga muslim.

Ang Katagang “Ayah”

Hinangu namin ang pangalan ng website na ito mula sa isang hadith ni Propeta Muhammad (SAAW) nainiulat ni Imam al-bukhari: (magpaabut kayo ng anumang patungkol sa akin nakahit isang Ayah lamang). Na ang ibig sabihin ng salitang ayah sa Filipino ay talata mula sa Qur’an, tanda, patunay o batayan.

Bagamat maiksi ang hadith na nabanngit ngunit ito ay naglalaman ng tatlong bagay.

Sa sinabi niya: (magpaabut kayo) ito ay naglalaman ng pag-uutos.

Sa sinabi naman niya na: (patungkolsa akin) ito ay nagpapahiwatig ng pagpaparangal sa taong nangangaral patungkol sa Islam.

Sa sinabi naman niya na (kahit isang Ayah man lang) ito ay nagpapahiwatig ng pagpapagaan at hindi pagpapahirap.

1

Vission

Ang maging kaunaunahang electronic reference patungkol sa kaalaman sa Islam para sa sambayanang Filipino.

Mission

Ang pagsisikap na maabot ang pinakamalaking sakop ng lipunan sa Pilipinas upang maihatid ang tamang mensahe ng Islam sa kanila sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya.

Mga layunin

1- Pagtatag ng isang pinakamalaki at komprehensibong electronic database na may layong mangaral sa mga Pilipino ng patungkol sa Islam at upang mapadali ang pag-access sa kanila sa pamamagitan ng modernong teknolohiya.

2- Ang magkolekta ng anumang Da’wah materials mula sa mga Islamic websites na sumusunod sa kapamaraanan ng Ahlu Sunnahwal Jama’a na ito ay aming iipunin at isaayos sa isang website lamang.

3- Ang paggawa ng mga Da’wah materials sa multi-media at paglalathala nito sa iba’t ibang social networking sites.

4- Ang pakikipagtulungan sa iba’t ibang Islamic web sites at pakikinabang sa anumang meron sa iba’t ibang Islamic centers na mga naiambag sa larangan ng pag-iimbita sa mga Pilipino na hangad naming ipunin ang mga ito sa aming website.

5- Ang gumawa ng isang electronic link sa mga mangangaral patungkol sa Islam sa Pilipinas.

6- Ang pag-aaral ng ilan sa mga makabagong isyu patungkol sa Aqeedah at fiqh na nangyayari sa bansang Pilipinas.

7- Ang magbigay ng pagkakataon sa mga dalubhasa, mananaliksik at mangangaral upang makinabang mula sa kanilang kaalaman.

Academic and Team Members

Abdullah Abtahi Ph.D. student at the college of Da'wah in the Islamic University of Madinah.
Shiekh Nadheer Oquindo Graduate at the college of Dawah in the Islamic University of Madinah
Noman Abdulaziz Ph.D. Student at the Department of Islamic Justice in the college of sharia at the Islamic University of Madinah.
Al-hafeyz Bautista M.A Student at the college of Da'wah, Islamic University of Madinah.
Saber Saleh M.A Student at the college of Da'wah at the Islamic University of Madinah.
Abdul khaliq Abtahi College Student at masjid annabawi at Madinah Almunawwarah.
Bayan Ansao Ph.D. student, Department of Islamic education, at the college of Dawah, Islamic University of Madinah.
Hagmier Jairan Student at the college of Hadith, Islamic University of Madinah.
Nasruddin Manan Abdullah Graduate at the college of sharia, Al-Qasim University.
Aliyuddin Mustafha Graduate at the college of sharia, Islamic University of Madinah.
Ismael Dimaudtang Student at the college of sharia, Islamic University of Madinah